กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวเจนจิรา กัลพฤกษ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
เบอร์โทร : 0954197979
อีเมล์ : janejira.kan@obec.moe.go.th