บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวลักขณา ส้มแก้ว
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์โทร : 0857976428
อีเมล์ : lakkana.so@obec.moe.go.th

นางสาวจินดานุช ยวนเกิด
พี่เลี้ยงเด็กเรียนรวม
เบอร์โทร : 0993379719
อีเมล์ : jindanut.yu@obec.moe.go.th