กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุพัตรา พชรลัดดาวัลย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
เบอร์โทร : 0867223791
อีเมล์ : supattra.pac@obec.moe.go.th

ว่าที่ ร้อยตรีหญิงพรศรี แก้วเกลี้ยง
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 0836396826
อีเมล์ : pornsri.ka@obec.moe.go.th