กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวธัญญารัตน์ ทองนุ่น
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เบอร์โทร : 0887505440
อีเมล์ : tunyarat.th@obec.moe.go.th

นางสาวปิยวรรณ เพชรพรหม
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0895964156
อีเมล์ : piyawan.ph@obec.moe.go.th

นายตะวัน บุญนาถ
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0628159119
อีเมล์ : tawan.bunn@obec.moe.go.th

นางศรัณยา ร่มเย็น
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0892048338
อีเมล์ : sarunya.int@obec.moe.go.th