คณะผู้บริหาร

นายกิตติพงศ์ ณ นคร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0818945168
อีเมล์ : kittipong.nana@obec.moe.go.th

นางสาวปิยวรรณ เพชรพรหม
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
เบอร์โทร : 0895964156
อีเมล์ : piyawan.ph@obec.moe.go.th

นางประภา ศรีทอง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณฯ
เบอร์โทร : 0897291037
อีเมล์ : prapa.sri@obec.moe.go.th

นางชุตินันท์ ราชฉวาง
หัวหน้ากลุ่มบุคคล
เบอร์โทร : 0805354070
อีเมล์ : chutinan.ra@obec.moe.go.th

นางศรัณยา ร่มเย็น
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร : 0892048338
อีเมล์ : sarunya.int@obec.moe.go.th