ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายภิญโญ รินเกลื่อน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2537 - 10 ธันวาคม 2551
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลียว พุ่มช่วย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 11 ธันวาคม 2551 - 22 ธันวาคม 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายนรินทร์ เซ่งล้่ำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 มกราคม 2556 - 2 พฤศจิกายน 2557
ชื่อ-นามสกุล : นายพรชัย จันทร์รงค์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 20 พฤศจิกายน 2557 - 9 พฤศจิกายน 2561
ชื่อ-นามสกุล : นางปุญชรัศมิ์ ชัยบุญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 พฤศจิกายน 2562- 20 พฤษภาคม 2565
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติพงศ์ ณ นคร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 พฤษภาคม 2565 - ปัจจุบัน