E-Service

E-SERVICE ช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  สามารถคเข้าถึงหรือเชื่อมโยงแต่ละกลุ่ม แค่คลิ๊กชื่อระบบที่ต้องการ ดังนี้
 

กลุ่มบริหารวิชาการ
 
   
===>  ระบบงานทะเบียน (SGS)

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล
===>  ระบบการต่อใบอนุญาประกอบวิชาชีพ (KSP School)


===>  ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล HRMS (Human Resource Management System)


กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

===>  ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS)

===>  ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)


===>  ระบบ E-Domation ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์


===>  ระบบส่งเงินสมทบประกันสังคม

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 

 ===>  ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC)