รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

1) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง และนักเรียน ที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ  
2) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง และนักเรียน ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน
3) รายงานผลประเมินประชุมผู้ปกครอง