เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ประกาศโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา
เรื่อง เจตจํานงสุจริตในการบริหารโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
(ฉบับภาษาไทย)
 

ประกาศโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา
เรื่อง เจตจํานงสุจริตในการบริหารโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
(ฉบับภาษาอังกฤษ)

 
ประกาศโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา
เรื่อง นโยบายสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา

(ฉบับภาษาไทย)


ประกาศโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา
เรื่อง นโยบายสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา

(ฉบับภาษาอังกฤษ)ประกาศโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา
เรื่อง  นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

(ฉบับภาษาไทย)


ประกาศโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา
เรื่อง  นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
(ฉบับภาษาอังกฤษ)