หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1) ว23 เกณฑ์อัตรกำลังของข้าราชการครูฯ


2) ว26_2564 หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรกำลังฯ


3) ว18_2565 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


4) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ ตาม ว23 และกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ


5) หลักเกณฑ์และวิธีเตรียมความพร้อมแลพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย


6) แนวทางการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเข้ารับราชการฯ


7) กฎ กคศ การลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน


8) การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ-ประจำปี-2565


9) ว9_2564 หลักเกณฑ์และวิธีประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ ตำแหน่ง ครู


10) ว10_2564 หลักเกณฑ์และวิธีประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ ตำแหน่ง ผู้บริหาร