รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวอย่างที่ 1 การจัดซื้อจัดจ้างตัวอย่างที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้าง