คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ 
การแก้ 0 ,ร , มส


แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ   
การขอย้ายสถานศึกษา


 

แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ  
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน