กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

1) พรบ.รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พ.ศ.25602) พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม3) พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม4) พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้้ไขเพิ่มเติม ฉบันที่ 2 ,3 และ 45) พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.25456) พรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 25407) พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 25468) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ฯ พ.ศ.25469) กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการคุณสมบัติหลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ.254610) พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560