ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
        โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบล กรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดสอนตั้งแต่ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่ 35 ไร่ 3 งาน 7 ตารางวา
 
        ในปี พ.ศ. 2527 นายจันทร์ วิชัยดิษฐ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านท่าเฟือง คณะกรรมการหมู่บ้าน และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด ได้มีการประชุมพิจารณาเห็นว่าที่ป่าสงวนสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน จำนวน 35 ไร่ น่าจะนำมาใช้ประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง จึงได้พยายามรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษา เพื่อขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล บนพื้นที่ดังกล่าวนี้แต่ด้วยอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ไม่สามารถดำเนินการได้
 
        ในปี พ.ศ. 2537 ทางราชการโดยกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายเน้นการขยายโอกาสทางการศึกษา ให้กับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในชนบทที่ห่างไกล ขาดการศึกษา โดยสนับสนุนให้มีการเปิดโรงเรียนสาขาในชนบทต่าง ๆมากขึ้น
 
         จากนโยบายทางการศึกษาของ กรมสามัญศึกษา ดังกล่าว นายเชิด คงทอง ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีในขณะนั้น เป็นผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาของกรมสามัญศึกษารับนโยบายด้านการศึกษา ได้มอบหมายให้โรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม รับหน้าที่ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนสาขา เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาตามนโยบาย ดังกล่าว โดยนายสุชาติ หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม ขณะนั้น ได้มอบหมายภาระกิจ ติดต่อประสานงานดังกล่าว ให้นายภิญโญ รินเกลื่อน อาจารย์ 2 โรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม รับผิดชอบดำเนินการ
 
        จากการประสานงานดังกล่าว ทำให้ได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจจากบุคคลหลายฝ่ายในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย นายจันทร์ วิชัยดิษฐ คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 6 สภาตำบลกรูด นำโดยนายจรงค์ ชุมสุข กำนันตำบลกรูด ปลัดองค์การบริหารสภาตำบลกรูด นายธีรพันธ์ นาควิโรจน์ และนายอำเภอกาญจนดิษฐ์ นายวุฒิ สิทธิสุราษฎร์
 
        ในที่สุดการขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้านแห่งนี้เพื่อเปิดเป็นโรงเรียนสาขาเป็นผลสำเร็จ โดยได้รับอนุญาตจาก กรมสามัญศึกษา? ให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม ตามหนังสืออนุญาต ลงวันที่ 16 มีนาคม 2537 และได้เปิดรับนักนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2537 โดยมี นายภิญโญ รินเกลื่อน เป็นผู้ดูแลสาขา
 
       ในปี พ.ศ. 2540 นายสุขวิช รังสิตพล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขณะนั้น ได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2540 ชื่อ ” โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา ” โดยมีนายภิญโญ รินเกลื่อน อาจารย์ 2 โรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ตามคำสั่งกรมสามัญศึกษา โดยมีนายกว้าง รอบคอบ ลงนาม ตามคำสั่งที่ 268/2540 ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2540